ခုချိန် ရွှေတစ်ကျပ်သား ရရှိမယ်ဆို စိတ်ဝင်စားလား ?

prize/gold

Just Testing